WHERE TO BUY

  TELESCOPES
to APO140ED to APO160FL to APO180FL
to APO250vt
to special projects
APO140ED F/7
8,6 kg / 864 mm long
Price: $5,900
APO160FL F/7
12 kg / 1120 mm long
Price: $12,500
 
APO180FL F/7
16,5 kg / 1140 mm long
Price: $19,000
APO250VT F/8.8
50,0 kg / 2000 mm long
Price: $49,000
(first run only)
SPECIAL PROJECTS.htm">SPECIAL PROJECTS
TEC 300 ADL
TEC 500 RC
TEC 300 VT-/DEG
and other